โครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใส
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงานของรัฐ

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ

1. เพศ
2. อายุ
3. อาชีพ
4. การศึกษา
5. พื้นที่ที่ใช้บริการมากที่สุด
0
0%
100
๏ปฟ